الأربعاء، 26 نوفمبر 2008

زانيارى ده رباره ى كوم ييو ته ر

بو‌ په‌له‌ کردني کوميو‌ته‌ره‌که‌ت ئه‌م چه‌ند شيوه‌ هه‌يه‌ به‌کاري بينه‌
1-Start+RUN+prefetch.چيت بيني بيسره‌وه‌ 
2-Start+RUN+recent.چيت بيني بيسره‌وه‌
3-Start+RUN+%Temp%.چيت بيني بيسره‌وه‌
4-Start+RUN+cleanmgr.پاک کردنه‌وه‌
5-Start+RUN+dfrg.msc.بوريك خستنى فايله كان
6-Start+RUN+CHKDSK.ريك كردنى كومييوته ر
7-Start+RUN+regedit.بوكردنه وه ى system configuration......
8-Start+RUN+commandيانCmd .بوكردنه وه ى رووكارى دوس 1
9-Start+RUN+debug.بوكردنه وه ى رووكارى دوس 2
10-Start+RUN+dxdiag.بوزانينى مواسه فاتى كومييوته ر
11-cleanmgr /sageset:1 بوخاوين كردنه وه ئوتوماتيكى
--------------------------------------
  جاكرد نه وه ى ويندوس  
12-chkdsk C:
  defrag C: + a.bat
-----------------------------------
  ناتوانى ناوى فولده ربه ناوه بنوسي
13-Con
---------------------------------
14-windows+pause = system propertiesكردنه وه ى
------------------------------------------
15-shutdown -s -f -t0 . shutdownدروست كردنى  
-----------------------------------------
16-shutdown -s -t 00 . restart دروست كردنى  
-------------------------------------------
 ئه وبه رنامانانه ى كه له سه ر خه تى ئه نته رنيت ئيش ده كه ن
17-Start+RUN+msonfig+start up.
----------------------------------------------
  جاكرد نه وه ى ويندوس
18-Start+Run+sfc /Scannow+cd windows xp 
-----------------------------------------------
  بولابردنى ئه وبه رنامانه ى كه له ئيشن
19-Start+RUN+MSCONFIG+services
--------------------------------------------
 بوئه وه ىبزانين كه وا فايروس له ناوكوم ييوته رهه يه يانا
20-Start+RUN+Command+Cd+Cd+Cd Windows+Cd System32+Setup.
----------------------------------------
  خيراكردنى شه داونى كومييوته ر 
21-start+Run+regeDdiy+Hkey_LocaL_Machine+System+
Controlset001+Contro+WaitToKillServiceTimeout+1000.
---------------------------------------
  خيراكردنى كومييوته ر
22-start+Run+regeDdiy+Hkey_Current_user+Control Panel+
Desktop+MenuShowDelay+1 bika ba 0.
--------------------------------------
  خيراكردنى كومييوته ر
23-My Computer+properts+Advanced+Sttings+
Adjust for best performance.
---------------------------------------
  خيراكردنى كومييوته ر
24-StartRunRegeditHKEY_LOCAL_MACHINE+Software+Microsoft+
Windows NT+CurrentVeri+AeDebug+Auto+0.
------------------------------------
  دووكليك له سه ر سه عات 
25-Internet time+automatically sy...سه عه كه ى لا به+ok.
------------------------------------
 خيراكردنى ئه نته رنيت
26-Start+Run+Regedit+HKEY_LOCAL_MACHINE+Software+Microsoft+ Windows+Current Verison+Explorer+RemoteComputer+
Namespace+{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
بيسره وه
-----------------------------------
  خيراكردنى ئه نته رنيت
27-start+Run+regeDdiy+HKEY_LOCAL_MACHINE+Software+
Microsoft+Windows+CurrentVersion+Explorer+Remote Computer+
Naem Spaes.
----------------------------
  خيراكردنى ئه نته رنيت
28-start+Run+system.ini=وه ك ئه مانه خوا ره وه سه ريع ده كات
Page ;view ; Lewi ; Swap file ;load ; buffer….
ئه وه يان
[mci]
[driver32]
[386enh]
woafont=dosapp.FON
EGA80WOA.FON=EGA80850.FON
EGA40WOA.FON=EGA40850.FON
CGA80WOA.FON=CGA80850.FON
CGA40WOA.FON=CGA40850.FON
به‌م شيوه‌يه‌ بينوسه‌
[mci]
[driver32]
[386enh]LoadLocalHigh=1
ConservativeSwapfileUsage=1
page buffer=1000000kbps
load=11000000kbps
open=1000000kbps
download=1000000kbps
back=1000000kbps
faxmodem fast=1000000kbps
------------------------------------------
  خيراكردنى ئه نته رنيت
29-start+Run+regedit+HKEY_LOCAL_MACHINE+
SOFTWAREMicrosoft+Active Setup+Installed Components+
{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}
+0+1.
------------------------------------------
داناني وينه‌ي خوت پيش کرانه‌وه‌ي ويندوس بو داناني ئه‌م کارانه‌ي خواره‌وه‌ ئه‌نجام به‌ده‌
30-START+RUN+REGEDIT+HKEY_USER+DEFAULT+
CONTROLPANEL+DESKTOP+wallpaper+
به‌لام ده‌بيت وينه‌که‌ به‌ فورماتي(يى م دى) بيت
بو نه‌مونه‌ ئه‌مه‌
C:\WINDOWS\Blue Sonic.bmp
به‌م شيوه‌يه‌ وينه‌که‌ دانرا هه‌ر سه‌رکه‌وتوو بن و هيوادارم سودي لى ببينن
----------------------------------------
  لابردنى درايف
31-start+Run+regeDdiy+Hkey_Current_user+Software+Microsoft+
Windows+CurrentVersion+Policies+Explorer+
كليكى لاى راست+DWORD Valueهه لده بزيرى+NoDrivesناوى بنى+
N.Dبه كه يى ته ل بنوسه
كليك له سه ر NoDrives+ناوى لى بنى بو ره شبونه وه ى درايف ئه ى بنو سه 1 A=1+B=4+C=4+D=8+E=10+F=20+G=40+H=80+I=120
وه‌ بو شاردنه‌وه‌ي‌ هه‌موو درايفهره‌کان‌ نرخي بكه به‌
+3ffffff
بيني‌ : بو گه ر‌انه‌وه‌ي‌ دراي فه‌کان‌ نرخي‌ 
NoDrives(0) بكه به
--------------------------
32-
بوئيشكردنى سدى ويندوس له كاتى فورماتدا به ريكه ىئه مانه وه
1-Esc
2-F8
3-F9
4-Delete
----------------------
33-RealPlayer بو خيراکردني يروكرامي  
سه ره تا ريال يله يه ر بكه وه
Tools+Preference+Playback Settings+More Optionsله=
له 30 بكوره بو 300
------------------------
كردنه وه ى دووياهوو له يه ك كاتدا
34-start+Run+regedit+Hkey_Current_user+Software+
Yahoo+Pager+Test+كليك لاى راستNew+DWORD Value+
دووكليك له سه رى بكه له سفر بكه به يه ك
ناوى بنى Plural
------------------
جونيه تى ره ش كردنه وه ى مه وقيعى ئه نته رنيت
كليك لاى راست بكه له سه رئه نته رنيت +Properties+Clear History
+Yesليست هناك تعليقات: